VAP İlkeler

Varlık Lisesi tümüyle felsefe kökenli bir eğitim anlayışını benimser. Bu doğrultuda geliştirilen ve yürütülen Varlık Akademi Programı'nın ilkeleri ve bu ilkelerin uygulanmasına ilişkin Varlık Lisesi'nin kurucu ekibinin üstlendiği sorumluluklar şu şekildedir:

VAP'IN 4 İLKESİ

1. İlke | Eğitim felsefenin bir ürünüdür.

Kuşkusuz eğitim denen olgu, felsefenin ortaya çıkışından çok daha öncelere tarihlenebilir. Ancak, çağdaş anlamıyla, insanların bir arada yaşama olanaklarını artırmaya odaklanan ve herkes için bir hak olarak tanımlanan eğitim, ilk ve esas olarak felsefe sayesinde, felsefenin bir ürünü olarak ortaya çıkmış bir etkinliktir. Nitekim bu durum, günümüzdeki akademik terimlerin büyük çoğunluğunun (bizzat "akademi" kavramı da dahil olmak üzere)  ilk filozofların kavramlarına dayalı olmasında görülebilir.

2. İlke | Tüm insanlar zihinsel olarak eşittir.

Zihinsel bir eşitliğin inkarı üzerine hiçbir eğitim anlayışı benimsenemez. İnsanlar arasında doğal bir eşitsizliği esas alan kavramların eğitimde bir yeri yoktur.

3. İlke | Eğitim, öncelikli olarak geçerli akıl yürütmelerle kurulan ilişkileri kavrama etkinliğidir.

Eğitimde esas olan bir bilgi aktarımı sayesinde kalıcı bir davranış değişikliği sağlamaktır. Bu anlamda bilgi herkesçe aynı olan üzerine kurularak şekillendirilen bir veridir ki herkesçe aynı olanlar akıl ilkeleri ya da mantık yasaları denen geçerli akıl yürütme formlarıdır. Bu formlar, okuma-yazma araçlarından sonra, eğitimdeki en önemli araçlar olup öğrencilere derhal öğretilmesi gereken esaslardır. Bu noktada VAP, okuma-yazma eğitiminden sonra derhal mantık eğitiminin verilmesi gerektiğini savunur.

4. İlke | Eğitimin temel amacı, öğrencilere doğru ve düzgün düşünme esasları çerçevesinde dünyayı yorumlama tavrını kazandırmaktır.

Eğitimde hedeflenen nihai nokta bir bireyin yetişmesine katkı sağlamaktır. Her birey kendine özgü ve biricik olduğu için, bu biriciklik ancak ve ancak bir yorumlama tavrında gerçeklenebilir.

VAP İLKELERİNİN UYGULANMASINA YÖNELİK ÖZEL LİSE SORUMLULUKLARI

1. Türkçenin ve genel olarak dilin doğru, özenli ve verimli kullanılmasını sağlamak

1.1. Dilin sözlü kullanımının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak

1.1.1. Konferans, panel, sempozyum vb etkinlikler düzenlemek ve bu etkinliklere katılımı sağlamak

1.1.2. Öğrencileri konferans, panel, sempozyum vb etkinlikler düzenlenmeleri için teşvik etmek

1.2. Dilin yazılı kullanımının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak

1.2.1. Kompozisyon, öykü, deneme vb yarışmalar düzenlemek, bu yarışmalara katılım için teşvik etmek

1.2.2. Öğrencilerin okul, sınıf ve kulüp bültenleri, gazeteleri, dergileri vb gibi yayınlar çıkarmalarını ve mevcut yayınlara aktif bir şekilde katkı sağlamalarını örgütlemek

 2. Entelektüel gelişime eşlik etmek

2.1. Entelektüel tat alımını çeşitlendirmek ve artırmak

2.2. Sorular sormaya ve sorular oluşturmaya eşlik etmek

2.3. Nitelikli ve düzenli okuma alışkanlığı geliştirme yönünde çalışmalar yapmak

2.4. Kütüphane kullanımına teşvik ve eşlik etmek

2.5. Projeler üretilmesine ve mevcut projelerinin geliştirilmesi ve yönetilmesine eşlik etmek

2.6. Bireysel, ekonomik ve sosyal yaşamın biçimlendirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin kazanılmasına öncülük etmek

2.7. Bilgileri arama, sınıflandırma, eleştirme ve kullanma konusunda yetkilendirmek

2.8. Öğrenmeyi düşünmeye ve öğrenme yöntemlerini öğrenmeye teşvik etmek

 3. Sosyal gelişime eşlik etmek

3.1. Davranışlarda etik bir endişe geliştirmek

3.1.1. Yaşamdaki anlam arayışının sürdürülmesi ve yürütülmesi için araçlar sağlamak

3.2. Verimli ve etkili iletişim kurma araçlarının kullanılmasına ve geliştirilmesine eşlik etmek

3.3. Bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesi, sürdürülmesi ve yürütülmesi için öncülük etmek

3.4. Dayanışmacı davranışları ve medeni çatışmaları teşvik etmek

3.5. Çevre, doğa ve toplumsal duyarlılıkların geliştirilmesi ve yönetilmesine eşlik etmek

3.6. Kitle iletişim araçlarının verimli, eleştirel ve etkin kullanımına eşlik etmek

 4. Yaşam yönetimine eşlik etmek

4.1. Geleceğe ilişkin bir yaşam projesi üretilmesi, geliştirilmesi, yönetilmesi ve yürütülmesi için eş-lik etmek

 5. Velilerin eğitim hayatına etkin ve verimli eşlik etmesini sağlamak

 

Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğü