VAP Ödevler | 2019-20

Ön not: Varlık Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılına ilişkin ödev bilgilerine öğrencilerimiz bu sayfada yer alan dokümanlar bölümünden ulaşabilirler... Varlık Lisesi'nde öğrencilerin öğrenim süreçlerinin verimli ve nitelikli bir şekilde gerçekleşmesi noktasında ödevlendirme organizasyonu bir bütün olarak VAP esasları doğrultusunda koordinatörlük birimi tarafından yönetilir. Akademik verimliliğin arttırılması için 2011-2012 eğitim öğretim yılında koordinatörlerimizce yapılan analizler doğrultusunda şekillendirilen Varlık Lisesi Ödevlendirme Sistemi ilk olarak 2012-2013 eğitim öğretim yılında kullanılmaya başlanmıştır. Elde edilen verimlilik üzerine takip eden yıllarda daha kapsamlı analizler yapılarak geliştirilen bu sisteme dayalı ödevlendirme organizasyonu şu şekilde gerçekleştirilmektedir: Ödevlendirme Periyodu Varlık Lisesi’nde tüm ödevlendirmeler haftalık olarak yapılır. Varlık Lisesi’nde hiçbir şekilde günlük, belirsiz süreli ya da bir haftadan az süre içeren ödevlendirmeler yapılmaz. Proje ödevleri ve edebiyat okumaları gibi bir haftayı aşan ödevler bizzat koordinatörlük birimi tarafından takip edilir. Ödevlerin Bildirimi Varlık Lisesi’nde öğrencilere ödevlerinin bildirimi her cuma günü haftanın son ders bitimi içinde öğrencilere VAP Ödev Bildirim Evrakı olarak iletilir ve bu evrak aynı gün içinde pdf formatı olarak internet sitemizde de paylaşılır. Ödevlerin Kontrolü Varlık Lisesi’nde ödevlerin kontrolü, VAP Ödev Bildirim Evrakı’nda belirtilen günde ilgili ders öğretmeni tarafından VAP Ödev Kontrol Evrakı’na işlenerek yapılır. Gecikmiş ödevler için öğrencilerin bir hafta ek süresi vardır, bu durumdaki öğrenciler gecikmiş ödevlerini VAP Ödev Kontrol Evrakı’na bizzat kaydettirmekle yükümlüdür. Bu şekilde, koordinatörlük birimi, öğrencilerin ödev takiplerini bilgisayar ortamına iki hafta sonra aktarır ve her 8 haftada bir ödev yapma performansları öğrenci duyuru panosuna asılır.  Ödevlerinin % 70’inden azını yapan öğrencilere akademik; % 50’sinden azını yapan öğrencilere idari uyarı verilir. Üst üste verilen iki akademik uyarı, idari uyarı niteliği taşır. İkinci bir idari uyarı durumunda, ilgili öğrencinin velisi bilgilendirilerek gerekli tasarruf uygulanır. Bu durumlarda amaç, veliyi ekonomik olarak korumaktır.   Ödevlerin Baremleri Varlık Lisesi’nde bir eğitim öğretim yılı boyunca eğitim koordinatörlerimizce yapılan analiz çalışmaları üzerinden aşağıda belirtilen baremler doğrultusunda ödevlendirmeler yapılır. Baremlerin belirlenmesinde kullanılan VAP Değeri parametresi söz konusu ödevin yapımı için harcanması gereken zaman göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.   Varlık Lisesi | Eğitim Koordinatörlüğü

Devamını Oku

Özel Lise Kayıt Kılavuzu

#sorucevap{text-align:justify;} #sorucevap .s{border-bottom:1px solid #000; font:bold 16px Arial; padding:18px; cursor:pointer; color:#002686 } #sorucevap .c{display:none; background:#fff; border:1px solid #aaa; border:1px;} Değerli öğrenci, sayın veli; Bu içerik Varlık Lisesi hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenciler ve veliler için oku-lumuzda yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin temel başlıkların açıklandığı bir kılavuzdur. Başlıklara ilişkin açıklamalara aşağıdaki sekmeler üzerinden ulaşabi-lirsiniz. Kurumumuzun tarihi, öğretmen kadrosu, mimari düzeni, eğitim öğretim fiyat-larımız vb konulara ilişkin ise sitemizin ilgili alanlarını ayrıca inceleyebilirsiniz. İlkelerimiz doğrultusunda sadece Ankara Çankaya ilçesi Ayrancı semtinde tek şube olarak faaliyet gösteren bir özel lise olan kurumumuza, kayıt taleplerinizle ilgili soru-larınızın yanı sıra nitelikli bir özel lise ve özel okul eğitimi ile bizzat eğitime ilişkin da-nışmak istediğiniz konularda da başvurabilirsiniz. Varlık Lisesi’nde tüm da-nışmanlık hizmetleri ücretsiz olarak verilmektedir. Yaklaşık 160 bin civarında öğrencinin lise düzeyinde öğrenim gördüğü bir kent olan Başkent Ankara, bu öğrencilerin üçte birine yakınını özel liseler bünyesinde bulun-durmaktadır. Özel liseler açısından Ankara genelinde en fazla kurumun yer aldığı Çankaya ilçesinde ise yaklaşık 45 bin lise öğrencisi eğitim almakta ve bu öğrencile-rin de yarısına yakını özel liseler bünyesinde öğrenim hayatlarını sürdürmektedir. Varlık Lisesi, yalnızca kendi bünyesinde değil, Ankara genelinde faaliyet gösteren tüm özel lise ve özel okul kurumlarının da nitelikli birer eğitim ortamı sunmasına bü-yük önem veren bir kurumdur. Bu sebeple, bu kılavuzda bir özet olarak açıklanan, kuruluşumuzdan itibaren nitelikli bir eğitim ortamının var olmasına katkı sunmak ve bu şekilde örnek gösterilen ve örnek alınan bir eğitim yuvası olma noktasında yaptı-ğımız çalışmalar ile bu çalışmalarımızdan elde ettiğimiz bilgi, birikim ve deneyimleri-mizi paylaştığımız, nihayet bizzat uyguladığımız ve yaygınlaşmasını amaçladığımız felsefe kökenli eğitim anlayışımıza ilişkin daha kapsamlı bilgilere vapegitim.com sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Bir Özel Lise Olarak Varlık | Genel Organizasyon Varlık Lisesi’nde öğrencilerin eğitim hayatlarına ilişkin tüm hususlar, felsefe kö-kenli bir eğitim anlayışıyla yürütülen Varlık Akademi Projesi (VAP) doğrultusunda Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğünce bir bütün olarak organize edilir. Eğitim koor-dinatörlerimiz bir özel lise olmanın sorumluluğunu tümüyle üstlenen bir anlayışla çalışırlar. Okulumuzda öğrencilerimizin akademik başarılarının geliştirilmesine ilişkin her konuda Varlık Lisesi öğretmenleri tam sorumluluk üstlenirler. Bu doğrultuda Varlık Lisesi öğretmenleri, sorumlu oldukları öğrencilerin akademik başarılarını geliştirme noktasında gerekli gördükleri ek çalışmaları koordinatörlerimiz denetiminde gerçek-leştirerek öğrencilerin ek bir kursa gitme ya da özel ders alma gereksinimlerini tü-müyle bertaraf etmekle sorumludurlar. Varlık Lisesi öğrencileri, okulda aldık-ları derslere ilişkin hiçbir ek kursa gidemezler ve hiçbir şekilde özel ders alamazlar. Varlık Lisesi’nde öğrencilerin akademik gelişiminin takibine ilişkin; haftada bir öğrencilerle, dört haftada bir öğretmenlerle, iki ayda bir velilerle düzenli koordinatör-lük toplantıları yapılır. Koordinatörlerimiz gerekli gördükleri her durumda ek toplantı-lar da düzenleyebilirler. Varlık Lisesi öğrencileri, yapılan periyodik toplantılar dışında, bireysel olarak da eğitim hayatlarına ilişkin her konuda koordinatörlerimizle görüşebilir ve kendilerine ilişkin tüm akademik verileri rapor halinde talep edebilirler. Varlık Lisesi’nde öğrenim gören öğrencilerin velileri, koordinatörlerimizle rande-vu alarak bireysel görüşme yapabilir ve velisi oldukları öğrenci ve/veya öğrencilere ilişkin tüm akademik verileri rapor halinde talep edebilirler. Varlık Lisesi’nde eğitim öğretim faaliyetleri, ders programının yürütülmesinin yanı sıra eğitime ilişkin yapılan çalışmalar ve etkinliklerle de desteklenir. Okulumuz-da bilhassa, bizzat öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından üretilen eğitim ve sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesine büyük önem verilir. Ayrıca oku-lumuz bünyesinde eğitimle ilgili konferans, sempozyum vb etkinlikler de gerçekleşti-rilir. Varlık Lisesi bünyesinde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzen-lenen tüm etkinlikler ücretsiz ve ilgili herkese açıktır. Derslerin İşlenişi Temel Ders İzleği Özel Anadolu Lisesi programının uygulandığı Varlık Lisesi’nde tüm dersler, MEB tarafından belirlenen kazanımlar dikkate alınarak VAP Öğrenme Süreci ve Denetimi esasları üzerinden uygulanır. VAP Öğrenme Süreci ve Denetimi şemasına buradan ulaşabilirsi-niz. Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Lise eğitimi süresince okuma, yazma ve sözlü iletişim kazanımlarının esas olduğu Türk Dili ve Edebiyatı dersi, Varlık Lisesi bünyesinde dil duyarlılığı ile edebiyat kültü-rünün geliştirilmesi ve pekiştirilmesini gözeten bir anlayışla işlenir. VAP verilerinde akademik başarının birinci önceliği olarak saptanan dil kullanımı ve yeterliliğinin artırılması yönünde yürütülen bu derste öğrencilerimizin öğretim yılı boyunca belir-lenmiş edebiyat okumaları yapmaları da sağlanır. Yapılan bu okumaların verimliliğini artırmak için öğrencilerden okudukları eserlere ilişkin raporlar talep edilir ve bu ra-porlar üzerinden kendilerine yazılı dönüşler sağlanır. Matematik Dersi Lise eğitimi sürecinde aritmetik, cebir, geometri ve veri sayma ile olasılık başlığındaki kazanımların esas olduğu matematik dersi, Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesin-de lise eğitimine başlayan öğrencilerde ön öğreni eksikliğinin en fazla olduğu ders olarak gözlemlenmektedir. Nitekim MEB tarafından yürütülen Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Projesi (ABİDE) raporu da 8. sınıf öğrencilerinin yüz-de 53’ünün matematik dersinden temel düzeyde eksikliklerinin olduğunu göster-mektedir –dahası bu oranın yüzde 16,4’ü temel altı düzeyde eksikliklere işaret et-mektedir. Söz konusu proje ve rapora ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Bu veriler eşliğinde matematik dersi Varlık Lisesi bünyesinde, ön öğreni eksiklikleri-nin tespiti ve giderilmesi yönünde üretilen bireysel odaklı programlar özelinde işle-nir. Fizik, Kimya ve Biyoloji Dersleri Lise eğitimi sürecinde 9. ve 10. sınıfta tüm öğrencilerin, 11. ve 12. sınıfta ise sayısal grubu öğrencilerinin sorumlu olduğu fizik, kimya ve biyoloji dersleri kazanım listele-rinin yoğunluğuyla dikkat çeken derslerdir. Bu çok sayıda kazanım göz önüne alına-rak Varlık Lisesi bünyesindeki fen bilimleri dersleri, kazanımların kalıcı bir şekilde edinilebilmesi için uygulama destekli bir anlayışla yürütülür. Bu yüzden Özel Ana-dolu Lisesi olarak faaliyetlerimizi sürdürmeye başladığımız 2019-20 eğitim öğretim yılından itibaren okulumuzda fizik derslerinin en az yüzde 30’unun, kimya ve biyolo-ji derslerinin de en az yüzde 20’sinin Fen Bilimleri Laboratuvarı’nda gerçekleştiril-mesi kararlaştırılmış ve dersler bu şekilde işlenmeye başlanmıştır. Tarih ve Coğrafya Dersleri Lise eğitimi sürecinde insanlık tarihine ilişkin genel kültürün edinilmesi ve vatan-daşlık bilincinin geliştirilmesine odaklanan kazanımlardan oluşan tarih dersi ile do-ğa - insan ilişkilerinin doğa ve insan üzerindeki etkilerinden hareketle bilinen tek yaşam formunun bulunduğu gezegenimizin yapısının anlaşılmasına odaklanan kazanımlardan oluşan coğrafya dersi öğrenciler üzerinde yoğun bir entelektüel ilgi ve merakın uyandırılmasının esas olduğu iki derstir. Bu yüzden Varlık Lisesi’nde bu dersler, bilgi aktarımına dayalı bir şekilde değil, ilgi ve merak uyandırmaya dayalı bir yaklaşımla yürütülür. Ayrıca bu derslere yönelik destekleyici unsurlar olarak, prog-ramlı bir şekilde belgesel, film ve okuma etkinlikleri gerçekleştirilir. Felsefe Dersi Öğrencilerin diğer derslerden ayrı olarak ilk kez lise eğitimi sürecinde karşılaştıkları felsefe, bir yandan eğitim tarihindeki başat rolü, bir yandan da Varlık Lisesi’nin biz-zat var olma nedeni olma noktasında okulumuzda üzerinde önemle durulan bir ders olma özelliğini taşır. Varlık Lisesi’nde felsefe dersleri, filozofların temel eserlerinden seçilmiş metinlerin analizine odaklanan inceleme ve irdeleme çalışmaları ile felsefi metin yazma etkinlikleri üzerinden gerçekleştirilirken, öğrenciler üzerinde felsefi bir birikim ve duyarlılık kazandırılması amaçlanır. Okulumuzda felsefe derslerinin yanı sıra bilhassa sözel öğrenciler işlenen mantık, psikoloji ve sosyoloji dersleri de benzer bir yaklaşımla yürütülür. Yabancı Dil Dersleri Varlık Lisesi’nde birinci yabancı dil olarak İngilizce, ikinci yabancı dil olarak da Fran-sızca dersleri işlenir. Öğrenmek için ayrıca kurslara gidilen ve pek çok öğrencinin öğrenmek için büyük zorluklar yaşadığı yabancı dil dersleri, diğer derslerden ayrı bir çalışma sistemini gerektirmesi bakımından dikkat çekicidir. Bu farklılıktan hareketle Varlık Lisesi’nde VAP esasları doğrultusunda özel olarak hazırlanmış bir yabancı dil programı yürütülür. Bu şekilde öğrencilerimizin hazırlık sınıfı okumadan ve hiçbir ek kursa gitme gereği duymadan B1 düzeyinde bir İngilizce ile A2 düzeyinde bir Fran-sızca edinmesi amaçlanır. Bu amaç doğrultusunda Varlık Lisesi mezunlarının İngi-lizce eğitim veren üniversitelerde hazırlık sınıfını doğrudan geçip eğitimlerine baş-lamaları için, 12. sınıftaki üniversite sınav gündemi de gözetilerek, yabancı dil prog-ramı 9. sınıftan 11. sınıf bitimine değin yoğun bir şekilde organize edilmiş bin saati aşan düzeyde bir ders trafiği oluşturulmuştur. Bu şekilde öğrencilerimizin 11. sınıf bitiminde B1 düzeyinde bir İngilizce ve A2 düzeyinde bir Fransızca yeterliliğine sa-hip olmaları gözetilmektedir. Görsel Sanatlar Dersi Algılama, analiz etme, farklı bakış açıları geliştirme, eser üretme vb gibi kazanımlar-dan oluşan görsel sanatlar dersi, Varlık Lisesi bünyesinde güzel sanatlar hakkında entelektüel bir birikim ve duyarlılığın edinilmesine odaklanan bir yaklaşımla yürütü-lür. Bu derste öğrencilerin çeşitli eserler üretmesi de özellikle teşvik edilirken, üreti-len bu eserlerin okulumuz bünyesindeki etkinlikler kapsamında sergilenmesi de sağlanır. Beden Eğitimi ve Spor Dersi Varlık Lisesi bünyesinde beden eğitimi ve spor dersi, öğrencilerimizin başka bir spor salonuna gitme ihtiyacı duymayacağı şekilde organize edilen yaklaşık 300 metreka-relik spor salonunda ve okul bahçesinde yürütülür. Bu derste, öğrencilerin MEB ka-zanımlarını edinmelerinin yanı sıra, düzenli spor yapma alışkanlıklarının gelişmesi ve pekişmesi yönünde önemle durulur. Ödev Organizasyonu Ödevlendirmelere İlişkin Genel Esaslar Eğitim öğretim faaliyetlerinin en başat unsurlarından biri olan ödevlendirmeler, Var-lık Lisesi bünyesinde öğrencilerin edinmesi gereken kazanımların organize edilmesi noktasında profesyonel bir şekilde VAP esasları doğrultusunda yürütülür. Bu şekil-de Varlık Lisesi’ndeki tüm ödevlendirmeler, çağdaş yaşam periyotlarımız gözetilerek sadece haftalık olarak yapılır. Okulumuzda hiçbir şekilde günlük, aylık ya da belirsiz zamanlı ödevlendirmeler yapılmaz. Öğrencilerimiz ödevlerine ilişkin bilgileri her cuma günü kendilerine teslim edi-len VAP Ödev Bilgilendirme Evrakı üzerinden takip ederler. Bu evrak ayrıca internet sitemizde de yayımlanır. Ödevlerin nicelik kontrolü, VAP Ödev Bilgilendirme Evrakı’nda belirtilen gün içindeki ders saatinde ilgili öğretmen tarafından VAP Ödev Kontrol Evrakı’na işlene-rek yapılır. Ödevlerin nitelik kontrolü, ilgili öğrenciye ilişkin tüm verilerin işlendiği VAP prog-ramı üzerinden gerçekleştirilir. Her bir öğrencinin, ders devamlılığı, ödev yapımı, ta-rama ve deneme sonuçları, yazılı ve performans notları gibi verilerinin yanı sıra; okuduğu kitaplar, izlediği film ve belgeseller, katıldığı etkinlikler, yaptığı kulüp çalış-maları vb gibi her akademik eyleminin kayıt altına alındığı bu programda, söz konusu veriler arasındaki ilişkilerden hareketle ödev, çalışma, ders içi verimlilik gibi niteliksel hususlar sayısal verilere dönüştürülebilmektedir. Varlık Lisesi öğrencileri ödevlerini en fazla bir hafta gecikmiş olarak öğretmenle-rine iletebilirler. Gecikmiş ödevlerin öğretmenlere iletme ve VAP Ödev Kontrol Evra-kı’na işletme sorumluluğu tümüyle ilgili öğrenceye aittir. Gecikmiş ödevler öğrenci dosyasına gecikmiş ödev olarak işlenir. Varlık Lisesi öğrencilerinin ödev yapma sorumluluklarının en az yüzde 70’ini düzenli olarak gerçekleştirmeleri esastır. Bu baremin altına düşen öğrencilere koor-dinatörlüğümüz tarafından akademi uyarı verilir. Ödevlendirme Baremleri Varlık Lisesi’nde haftalık ödevlendirmeler Türkiye genelinde öğrencilerin haftalık boş zamanları üzerine 2012 yılında koordinatörlerimizce yapılan VAP araştırması raporundan hareketle düzenlenir. Bu raporda, Türkiye’deki öğrencilerin, okulda ge-çirdikleri vakit ve ulaşım, yemek, kişisel temizlik vb gibi günlük rutinleri için harcadık-ları zaman ile uyku saatleri çıkarıldığında geriye haftalık olarak 50 ila 70 saat arası bir boşluklarının olduğu saptanmıştır. Bu zamanın en fazla yarısının ödev çalışması için talep edilebileceğini belirleyen koordinatörlerimiz, öğrenim görülmekte olunan sınıf düzeyi ve programı ile üniversite sınavlarına hazırlık süreçlerini gözeterek ilgili yıl-dan itibaren Varlık bünyesinde şu ödev baremlerinin uygulanmasına karar vermiştir: 9. sınflar için haftalık en fazla 600, bir öğretim yılı boyunca yaklaşık 30.000 VAP değeri 10. sınflar için haftalık en fazla 750, bir öğretim yılı boyunca yaklaşık 32.000 VAP değeri 11. sınflar için haftalık en fazla 900, bir öğretim yılı boyunca yaklaşık 35.000 VAP değeri 12. sınflar için haftalık en fazla 1500, bir öğretim yılı boyunca yaklaşık 60.000 VAP değeri Not 1: Bir VAP değeri bir öğrencinin yapması için 90 saniyelik zamana gereksinim duyduğu ödev birimine işaret etmektedir. Not 2: Bu baremler, derslerin program yoğunlukları göz önüne alına-rak, her bir derse ilişkin yıllık bakiyeler belirlenerek uygulanır. Ölçme Değerlendirme Varlık Lisesi’nde tüm derslere ilişkin her dönem en az iki yazılı sınavı yapılır. Öğ-retmenler gerekli gördükleri durumlarda koordinatörlüğünün onayıyla üçüncü yazılı da yapabilirler. Bununla birlikte, Beden Eğitimi ve Spor dersi ile Görsel Sanatlar der-sinde ağırlıklı olarak uygulamaya yönelik programlar takip edildiği için yazılı sınavı yapılması zorunlu değildir. Söz konusu bu derslerde yazılı sınav yapılıp yapılmama-sına ilişkin kararı ilgili branş öğretmenleri verir. Bununla birlikte bu derslerdeki ölçme değerlendirme uygulamaları hiçbir şekilde VAP esaslarına aykırı şekilde gerçekleşti-rilemez. Okulumuzda tüm yazılı sınavları ilgili sınıf düzeyine yönelik ortak sınav olarak gerçekleştirilir. Yazılı sınavları, yüzde 40 temel düzey, yüzde 40 orta düzey ve yüzde 20 ileri dü-zey kazanımların sorgulanmasına yönelik hazırlanarak uygulanır. Varlık Lisesi’nde performans notlarının belirlenmesine ilişkin sayısal değerler öğrenim yılı başındaki ilk öğretmenler kurulu toplantısında kararlaştırılır. Alınan karar doğrultusunda koordinatörlük tarafından kriterlerin ve etki yüzdelerinin gösterildiği değerleri belirten VAP Performans Değerlendirmesi belgesi her bir ders için ayrı ayrı hazırlanarak öğretim yılı başında tüm öğrencilere ve velilere ilan edilir. Proje notları ise her öğretim yılı başındaki ilk öğretmenler kurulu toplantısında güncellenerek onaylanan Varlık Lisesi Proje Yönergesi’ndeki ilgili esaslar doğrultusunda ilgili öğ-retmen tarafından belirlenir. Varlık Lisesi’nde ara sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının denetlenmesi ve takip edilmesi için dört haftada bir tüm derslere ilişkin kazanımların sorgulandığı bir tarama sınavı uygulanır. Varlık Lisesi’nde 12. sınıf öğrencilerine yönelik ders programına paralel şekilde yürütülen YKS çalışmaları kapsamında her hafta bir TYT ve bir AYT denemesi uygu-lanır. $('#sorucevap .s').click(function(){ $(this).next().slideToggle(500).siblings('.c').slideUp(500); });

Devamını Oku

VAP-19 Tercih

Ön not: ÖSYM verileri üzerinden eksiksiz bir şekilde hazırlanan excel formatındaki tercih yazılımımızı bu yazının bitimindeki videonun altında bulunan doküman bölümünden indirip kullanabilirsiniz... Varlık Lisesi eğitim koordinatörleri tarafından yürütülecek olan üniversite tercih danışmanlığı hizmeti 18–29 Temmuz tarihleri arasında Ziya Gökalp Caddesi'nde bulunan Çankaya Belediyesi Hizmet Binası'ndaki Galeri Çankaya salonunda gerçekleştirilecektir.  Danışmanlık hizmetinden faydalanmak için dileyen her öğrenci 0(312) 458 89 00 / 1835 numaralı hattan randevu alarak eğitim koordinatörlerimizle görüşebileceklerdir. Varlık Lisesi bünyesindeki öğrencilerin randevuları ise halkla ilişkiler birimimiz tarafından verilecektir. Okulumuz bünyesindeki öğrencilerin ayrıca bir randevu alması gerekmemektedir.   Eğitim koordinatörlerimizin yapacağı tercih görüşmelerine yönelik, aday öğrencilerin ve ilgili velilerin aşağıdaki hususları incelemelerini önemle rica ederiz.   Tercih görüşmelerinde ilgili öğrencinin bulunması esastır. İlgili öğrencinin geleceğine verilebilecek olası zarar nedeniyle yalnızca velilerin geldiği randevuları iptal etmekte olup koordinatörlerimizden randevu alan velilerin bu yönde bir talepte bulunmamalarını önemle rica ediyoruz. Öğrencilerin randevularına YKS sonuç belgeleriyle gelmeleri zorunludur. Dilenirse bu belgenin çıktısı görüşme esnasında da alınabilir. Koordinatörlerimiz kurum ilkelerimiz gereği, randevu alınmış olsa dahi, YKS sonuç belgesi bulunmayan ya da ulaşılamayan öğrencilere yönelik tercih danışmanlığı hizmeti vermemektedir. Bu hususta sözlü beyan hiçbir şekilde kabul edilmemekte ve randevu iptal edilmektedir. Tüm tercih esasları eğitim koordinatörlerimiz tarafından ilgili öğrencinin ilgisi ve sağlıklı bir yaşam projesi üretmesi üzerine gerçekleştirilir. Bu sebepten tüm görüşmeler 30'ar dakikalık periyotlar halinde yapılır. Bu görüşmelerde öncelikle öğrencinin ilgisi, yaşam projesi ve üniversite yaşamından beklentileri üzerine ön bilgiler alındıktan sonra mevcut sınav performansı doğrultusunda söz konusu ilgi, proje ve beklentilere yanıt verebilecek bölüm önerileri yazılı olarak öğrenciye iletilir.  Tercih sıralamasındaki teknik esaslar VAP (Varlık Akademi Programı) üzerinden ilgili öğrencinin onayı doğrultusunda yapılır. Eğitim koordinatörlerimizin tercih danışmanlığına ilişkin tüm hizmetleri ücretsizdir. 2019 TYT ve AYT sınavlarına giren tüm öğrencilerin sarf ettikleri emeklerinin karşılıklarını alacakları sağlıklı bir tercih dönemi geçirmelerini diler, bu süreçte ilgili öğrencilere ve velilere yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız...  Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğü olarak nitelikli bir özel lise olmanın sorumluluğunu üstlenmek noktasında, yalnızca kendi öğrencilerimizin değil ulaşabildiğimiz her öğrencinin eğitim hayatına katkı sunmak için yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projelerimizi Topluma Hizmet sayfamızdan takip edebilir, öneri ve taleplerinizi e-posta adresimiz üzerinden bizlere iletebilirsiniz... ​Saygılarımızla, Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğü 13.07.2019

Devamını Oku

Varlık'ımız Artık Burada

Varlık Lisesi olarak eğitim faaliyetlerimize 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren Ayrancı Mahallesi Reşat Nuri Sokak Nu.:108 Çankaya ANKARA adresinde sürdürüyoruz...   9 yıllık eğitim öğretim deneyimimizi ve benimsediğimiz eğitim yaklaşımlarımızı mimari olanaklarımızla artıracağımız yeni yerleşkemizde,  12'şer kişilik 16 derslik... U biçiminde düzenlenmiş yaklaşık 40 metrekarelik Fen Bilimleri Laboratuvarı... Özel sıralarla dizayn edilmiş yaklaşık 40 metrekarelik Görsel Sanatlar Dersliği... Her derslik katında bireysel etütler ve kişisel çalışmalar için ayrılmış çalışma odaları.. Müzik kayıt odası... Öğrenci kulüplerinin toplantılarını yapabileceği toplantı alanları... Her bir öğrenciye özel 192 adet öğrenci dolabı... 180 kişi kapasiteli Leyla Erbil Konferans Salonu... Yaklaşık 3000 kitap kapasiteli Nami Başer Kütüphanesi... 500 metrekarelik bir bahçe alanı... Ferah ve geniş bir şekilde teras katta bulunan, kış bahçeli kantin... 90 kişilik yemekhane alanı... ​ve daha fazlası bulunuyor. Öncelikle bir özel lise ve daha sonrasında bir özel okul olarak örnek gösterilen ve örnek alınan bir adres olmak için felsefe kökenli bir eğitimin uygulanması ve yaygınlaştırılması amacıyla yola çıktığımız Varlık ekibi olarak, bu amacımızı gerçekleştirme noktasında büyük bir dönemeci kat ettiğimiz bu aşamada, kendi bünyemizde oluşturduğumuz ve tümüyle felsefe kökenli bir eğitim anlayışının ürünü olan Varlık Akademi Projesi'nin (VAP) ayrıntılarına ilişkin tüm bilgileri 2018 Aralık ayından itibaren vapegitim.com adlı internet sitemizde ilgililerin bilgisine sunmaya başladık... Varlık Lisesi ekibi olarak 2010 yılı Kasım ayında aldığımız bir kararın ve yürütmeye başladığımız bir projenin bu aşamasında yeni yerleşkemizdeki; kütüphanemizde ismini kullanmamıza izin veren sayın Nami Başer'e, konferans salonumuzda Leyla Erbil ismini kullanmamıza izin veren sayın Fatoş Erbil'e, yeni yerleşkemizin açılışında bizlerle birlikte olan tüm eski öğrencilerimize ve velilerimize, açılışımıza çelenkler, çiçekler ve tebrik mesajlarıyla eşlik eden tüm dostlarımıza ​içtenlikle teşekkür ediyoruz...   Varlık Lisesi Kurucu Ekibi

Devamını Oku